IT služby

Ponuka IT služieb

Spoločnosť Rasent v súlade s najnovšími trendami v informačných technológiách ponúka každému klientovi riešenie šité na mieru. Rasent ponúka komplexné riešenie informačných potrieb klienta, predovšetkým však technické riešenie pre podporu rozhodovania v manažmente. To znamená, že konečným efektom celého riešenia sú zostavy v rôznych prezentačných formách, ktoré sú následne použité pri riadení businessu klienta. Rasent ponúka riešenie, ktoré rieši mnohé problémy so skladovaním, čistením, vhodným zoskupením a predovšetkým prezentáciou dát. V tomto smere Rasent zúročuje praktické skúsenosti v oblasti vývoja reportingových systémov ako aj dátových skladov.
 

Technológia

Firma buduje systémy pre podporu rozhodovania v súlade s najnovšími trendami. Využitím vývojových nástrojov ORACLE a databáz od ORACLE vytvárame silnú platformu pre budovanie reportingových systémov pre potreby operatívneho a stredného manažmentu a budovanie mohutných dátových skladov pre komplexné analýzy.

Zo skúseností vieme, že slabou stránkou transakčných informačných systémov je čistota dát a nedostatočné možnosti rozširovania systému v zmysle informačnej základne ako aj funkcionality systému. Rasent poskytuje riešenie, ktoré sústreďuje dáta z viacerých informačných zdrojov, unifikuje ich, triedi a prečisťuje v automatizovaných procesoch. Podobne je riešená i prezentácia dát. Dáta sa upravujú do multidemenzionálnych foriem, tak aby poskytli konzumentovi realistický pohľad na chod jeho firmy. Takto pripravené dáta je možné neskôr použiť ako údajovú základnu pre analýzy správania trhu a na odhad predpokladaného vývoja spoločnosti.
 

Špecializácia

Firma vychádzajúc z predchádzajúcich mnohopočetných skúseností svojich zamestnancov sa zameriava predovšetkým na realizáciu systémov pre podporu rozhodovania v plnom rozsahu. V súčasnosti systémy pre podporu rozhodovania pre stredný a vyšší manažment predstavujú neoddeliteľnú súčasť každej úspešnej firmy. V tomto smere firma ponúka nasledovné služby:
 

obchodné a konzultačné činnosti v nasledujúcich oblastiach:

  • telekomunikácie 
  • bankovníctvo a iné finančné služby
  • maloobchod
 

technická realizácia projektov:

  • analýza požiadaviek budúcich používateľov navrhovaného systému
  • dátová a funkčná analýza systému
  • návrh systému
  • implementácia v plnom rozsahu
  • zaškolenie
  • podpora prevádzky